Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

POZOR ZMENA !!! Účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky pre vymedzené daňové subjekty sa odkladá s účinnosťou až 1. januára 2013.


Elektronické podávanie výkazov na DPH:

- Okrem elektronického podpisu a elektronickej výmeny údajov (EDI) bude pre účely DPH akceptovaný pri zasielaní faktúr elektronicky tiež iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov elektronickej faktúry.
- Ak daňový úrad zašle platiteľovi v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu výzvu na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu nebude plynúť odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov.
- Ak platiteľ požiada o vrátenie nadmerného odpočtu v zrýchlenej lehote, pričom nebude spĺňať podmienky na jeho vrátenie v zrýchlenej lehote, správca dane vyrubí pokutu vo výške 1,3% zo sumy nadmerného odpočtu.
- Ak bude mať správca dane pochybnosť o správnosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu, platiteľ bude povinný ho opraviť do 5 dní od doručenia výzvy na opravu.

S účinnosťou od 1. januára 2013 novela zákona zavádza za určitých podmienok tzv. samozdanenie pri dovoze tovaru pre spoločnosti, ktoré majú sídlo resp. organizačnú zložku na Slovensku a ktorých objem dovezeného tovaru z tretích (nečlenských) štátov presiahne zákonnú hranicu.

Podstatné zmeny okolo DPH však má podnikateľom priniesť až zmena/novela zákona o DPH, pri ktorej sa počíta s platnosťou až od 1. 1. 2013. Aké konkrétne zmeny to budú a čo to prinesie pre podnikateľov?
Táto novela je momentálne v pripomienkovom konaní a má za cieľ zaviesť opatrenia v boji proti podvodom a únikom na DPH, ako napríklad nasledovné:
- Zdaniteľná osoba (podnikateľ), ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok a dodaním resp. prijatím platby pred dodaním dosiahne obrat na povinnú registráciu pre DPH (49 790 eur), sa stane automaticky zo zákona platiteľom. Uvedené sa neuplatní, ak predmetné dodanie bude oslobodené od DPH podľa par 38 ods 1 zákona o DPH.
- Na dodanie nehnuteľností alebo jej časti nachádzajúcej sa v SR sa zároveň navrhuje zaviesť tzv. samozdanenie (t.j. osobou povinnou platiť DPH pri predaj nehnuteľnosti bude kupujúci, ak predávajúci i kupujúci sú platitelia DPH)
- Upresňujú sa podmienky, za ktorých kupujúci (platiteľ) ručí za DPH uvedenú na faktúre od dodávateľa, ak ju dodávateľ nezaplatil resp. stal sa neschopný ju zaplatiť.
- Zdaniteľné osoby, ktoré podajú žiadosť o registráciu pre DPH a u ktorých bude hroziť riziko vzniku daňového nedoplatku, ako aj dobrovoľne registrované osoby, budú musieť zložiť na účet daňového úradu zábezpeku na daň vo výške najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur.
- Zdaňovacie obdobie novoregistrovaných platiteľov bude povinne kalendárny mesiac minimálne po dobu 12 kalendárnych mesiacov po jeho registrácii k DPH.
- Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou sa bude považovať za faktúru pre účely DPH pokiaľ cena vrátane DPH nepresiahne a) 200 eur, ak bude uhradená v hotovosti, alebo b) 1 600 eur, ak bude uhradená napríklad platobnou kartou.

V rámci novely daňového poriadku bol novelizovaný aj zákon o DPH a v ňom sa zmenilo až niekoľko desiatok bodov spojených s DPH. Medzi zmenami (§79) je napríklad lehota na vrátenie nadmerného odpočtu, ak bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní a zavedenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného v dodatočnom daňovom priznaní.
Doplnený odsek 4 zákona o DPH ustanovuje, že v prípade, ak platiteľ dane podá daňové priznanie chybne, resp. správca dane má pochybnosti o správnosti podaného daňového priznania k DPH, zasiela správca dane platiteľovi DPH výzvu na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní. Doteraz plynula správcovi dane lehota na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak daňové priznanie bolo podané chybne, resp. správca dane mal pochybnosti o jeho správnosti a ak platiteľ dane neodstránil nedostatky v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, a správca dane nadmerný odpočet včas nevrátil, bol správca dane povinný platiť sankčný úrok. Z uvedeného dôvodu v čase odstránenia nedostatkov nebude plynúť lehota na vrátenie nadmerného odpočtu.

Doplnený odsek 5 ustanovenia §79 zákona o DPH zavádza zjednodušenie vrátenia zvýšeného nadmerného odpočtu, resp. sumy nadmerného odpočtu na základe podaného dodatočného daňového priznania. Do účinnosti tohto ustanovenia platitelia DPH postupovali v zmysle §63 zákona o správe daní a poplatkov podľa ktorého boli povinní podávať žiadosť o vrátenie tejto sumy (v prípade, ak žiadali nadmerný odpočet alebo jeho zvýšenú časť vrátiť), čo zbytočne zaťažovalo administratívu platiteľa dane aj správcu dane.

Ďalšou zmenou (§ 80) je aj zavedenie povinnosti zaslať výzvu pri nedostatkoch v súhrnnom výkaze. Mohli by ste bližšie vysvetliť tieto zmeny?
Podľa nášho názoru ide o neštandardné ustanovenie, ktoré je skôr súčasťou procesného ako hmotného práva. Zákonodárca sa ale rozhodol doplniť toto ustanovenie do zákona o DPH. Pojednáva o tom, že v prípade, ak v súhrnnom výkaze, ktorý sú povinné podávať osoby identifikované pre DPH v tuzemsku, sú nedostatky, správca dane vyzve osobu, ktorá výkaz podala o doplnenie údajov v súhrnnom výkaze. Pri aplikácii tohto ustanovenia vidíme problematický rozsah riadneho preukázania pravdivosti údajov uvedených v súhrnných výkazoch. Teda, osoba, ktorej výzva bude doručená, bude preukazovať pravdivosť údajov faktúrami? Zmluvami? Alebo inými dôkazmi? Zároveň zákonná lehota do 5 dní (upozorňujeme, že ide o kalendárne dni, nie pracovné) na opravu údajov a na preukázania pravdivosti je neprimerane krátka.

Od januára 2012 zákon prikazuje všetkým platiteľom DPH doručovať všetky písomnosti výhradne elektronicky. Čo musia podnikatelia urobiť, aby boli v súlade so zákonom?
Pre mnohých platiteľov DPH to bude znamenať nové povinnosti. Kým doteraz bolo možné doručiť písomnosti (okrem súhrnného výkazu a žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu) vo všeobecnosti buď osobne, prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov , od januára 2012 to bude možné už len prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to dvoma spôsobmi Jednak so zaručeným elektronickým podpisom alebo na základe tzv. Dohody o spôsobe doručenia písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú zaručeným elektronickým podpisom. Novinkou od roku 2012 teda bude, že platitelia DPH (okrem nich aj daňoví poradcovia a advokáti) budú povinní doručovať písomnosti správcovi dane výlučne elektronicky. Na podania doručené poštou alebo osobne do podateľne daňového úradu sa nebude prihliadať.

Čo musí podnikateľ urobiť, aby mohol podávať písomnosti elektronicky a aby uzavrel takúto dohodu?
Subjekt sa musí zaregistrovať na portáli www.drsr.sk, kde mu bude pridelené ID používateľa na prístup k autorizovaným službám. Svojmu miestne príslušnému daňovému úradu , následne oznámi, že bude doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami a či bude na komunikáciu s daňovým úradom využívať zaručený e-podpis alebo bude postupovať prostredníctvom uvedenej dohody. Dohodu je potrebné uzatvoriť so správcom dane. Daňový úrad registruje osobu pre elektronické služby a až potom môže osoba doručovať písomnosti elektronicky. Po prvom januári 2012 tak všetko v súvislosti s s každou daňou, teda daňové podania, oznámenia, odvolania, už budú podnikatelia, prípadne ich splnomocnení zástupcovia, posielať jedine cez počítač elektronicky. Rovnako bude s nimi komunikovať aj správca dane.

Je niečo, s čím by mohli mať podnikatelia osobitný problém?
Je tu zatiaľ niekoľko nevyjasnených vecí. Napríklad otázkou je, čo sa považuje za prílohu pri doručení písomnosti. Napríklad – podnikateľ ide podávať odvolanie s prílohou, ktorej obsahom sú štyri šanóny dôkazov, že to odvolanie je skutočne opodstatnené. To, čo sa podarilo doplniť Slovenskej komore daňových poradcov do zákona v pripomienkovom konaní je, že podanie, napr. odvolanie síce podáva elektronicky, ale prílohu už podnikateľ môže doručiť aj fyzicky na daňový úrad, teda poštou alebo do podateľne daňového úradu. Tu považujeme za problematické, ktorý dátum sa v takom prípade bude považovať za právoplatné podanie písomnosti. Lebo odvolanie sa môže podnikateľ elektronicky odoslať v jeden deň ale prílohy sa daňovému úradu donesú až v nasledujúci deň . Aj tieto otázky s novým daňovým poriadkom rieši SKDP so zákonodárcom, aby zavedenie novej povinnosti nebolo nejasné.

Odpovedali: Ing. Milan Vargan, daňový poradca, viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov a Ing. Alica Orda – Oravcová, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov

(zdroj: http://hnonline.sk/c1-53234460-platitelov-dph-cakaju-velke-zmeny), upravené 20.3.2012 (KEY Business)

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

Zmeny v zákone o DPH

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne...

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:

EUROBIZNIS: Plánujete podnikať? Využite READY-MADE !

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a...