Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne zmeny napríklad v oblasti zdaňovacieho obdobia, registrácie a jej zrušenia daňovým úradom, vystavovania faktúr či v oblasti zabezpečenia dane.


Zámerom novely je zaviesť také opatrenia, ktoré pomôžu efektívne potlačiť možnosti podvodných aktivít, zabrániť ich ďalšiemu opakovaniu, či pozitívne ovplyvniť výber a príjmy štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty a v konečnom dôsledku prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia pre legálne podnikajúce subjekty.

Novela sprísňuje podmienky pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu. Zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES vychádza nové ust. § 4c zákona o DPH upravujúce tzv. zábezpeku na daň. Povinnosť zložiť zábezpeku formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou na obdobie 12 mesiacov sa vzťahuje na osoby, ktoré požiadali o dobrovoľnú registráciu na daň z pridanej hodnoty a na fyzické i právnické osoby, ktoré sú povinné požiadať o registráciu z dôvodu dosiahnutia stanoveného obratu, ak sú splnené podmienky na zloženie finančnej zábezpeky. Jedná sa o prípady, ak žiadateľ alebo spoločník žiadateľa participuje alebo v minulosti participoval ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie nedoplatky na dani z pridanej hodnoty najmenej vo výške 1.000 Eur, alebo ktorým bola zrušená registrácia z dôvodu, že platiteľ opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane nezaplatí v kalendárnom roku vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo z dôvodu, ak opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Výška zábezpekyna daň je určená dolnou hranicou v sume 1.000 Eur a hornou hranicou v sume 5.000 Eur. Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky môže žiadateľ o registráciu podať do 8 dní od doručenia odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. O použití zábezpeky na daň alebo jej časti daňový úrad vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie, odvolanie nemá odkladný účinok. Ak zábezpeka na daň alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň.

Zároveň novela prináša i zmenu v definovaní zdaňovacieho obdobia na účely zákona o DPH. V súčasnosti platí úprava, v zmysle ktorej je zdaňovacím obdobím jeden mesiac, ak zákon neustanovuje inak. Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 331.939,19 Eur, automaticky sa zdaňovacím obdobím rozumie kalendárny štvrťrok. Po novom sa platiteľ bude môcť rozhodnúť, že jeho zdaňovacím obdobím bude jeden kalendárny štvrťrok za podmienky, že uplynulo viac ako 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100.000 Eur. Uvedenú zmenu bude platiteľ povinný daňovému úradu oznámiť do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky na využitie dlhšieho zdaňovacieho obdobia. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ vyššie uvedené podmienky splnil.

Platiteľ, ktorý má k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v danom zdaňovacom období, avšak najviac do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa nového ust. § 77 ods. 2 zákona o DPH.

Zmeny a doplnenia v ust. § 81 zákona o DPH majú viesť k spresneniu situácií, v ktorých daňový úrad môže zrušiť registráciu platiteľa dane. Platiteľ registrovaný podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49.790 Eur. Platitelia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, započítavajú do obratu svoje obraty a obrat zo spoločného podnikania. Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Od 1. septembra 2012 v poslednom uvedenom prípade sa možnosť žiadať zrušenie registrácie mení na povinnosť platiteľa. Okrem toho právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, bude povinná danú skutočnosť oznámiť daňovému úradu ešte pred svojím zánikom.

V zmysle ust. § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad nezruší, ale len bude môcť zrušiť registráciu pre daň (1) na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3 predmetného ustanovenia, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, (2) ak nie sú dôvody na registráciu, a to ak platiteľ (a) nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 zákona o DPH, alebo (b) opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:

EUROBIZNIS: Plánujete podnikať? Využite READY-MADE !

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a...

Novinky v roku 2012

Vážení klienti a obchodní partneri, aj v roku 2012 KEY Business ponúka viaceré inovatívne služby a zvýhodnené akcie: