Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Neriskujte! Obráťte sa na nás

Zakúpenie pred založenej (tzv. ready-made) spoločnosti môže byť u neserióznych predajcov nečakaným dobrodružstvom. Lákavá a nízka cena, ktorú takí predajcovia inzerujú, nezahŕňa všetky poplatky za vykonanie zmien a ich zápis do obchodného registra, prípadne vybavenie ďalších registrácii na daňovom úrade a pod. V niektorých prípadoch dokonca nemožno vylúčiť riziko, že ponúkané spoločnosti nemajú čistú obchodné históriu a môžu byť zaťažené dlhmi.

Nákup pred založenej spoločnosti od KEY Business je však úplne bezpečný, vďaka systému garancií a certifikácií, ktoré poskytujeme ako jediní na trhu.

 • Garancia ceny - všetky ceny uvedené na našej internetovej prezentácii sú konečné a obsahujú všetky poplatky potrebné pre prevod spoločnosti na nového majiteľa. Ceny sú celkom transparentné, nezatajujú výšku ani určenie všetkých poplatkov.
 • Garancia pôvodu všetky nami ponúkané ready-made spoločnosti boli založené s transparentnou štruktúrou, bez dodatočných zmien.
 • Garancia bezdĺžnosti ako jediní na trhu dávame našim klientom notársky overené prehlásenie o bezdĺžnosti našich spoločností a poskytujeme tzv. prísľub odškodnenia. To znamená, že sa za niekoľko mesiacov alebo rokov neobjavia skryté záväzky a problémy, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ďalšiu existenciu firmy.
 • Zakladáme si na našej dôveryhodnosti, a preto vždy otvorene, presne a pravdivo informujeme o všetkých detailoch nami poskytovaných služieb a produktov.  
 • Prichádzame s novými riešeniami problémov a inováciami.

Postup pri prevode ready-made spoločnosti:

1. Úvodná konzultácia (osobne, príp. telefonicky)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek a potrieb klienta
 • navrhnutie potrebných zmien (výška základného imania, štruktúra spoločníkov / konateľov, pridanie predmetov podnikania, zmena obchodného mena, zmena sídla a pod.)

2. Vypracovanie zmluvnej a inej dokumentácie k prevodu

 • zápis z rozhodnutia valného zhromaždenia ku všetkým zmenám v rámci prevodu spoločnosti
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • zmluva o zabezpečovaných službách a úkonoch pre klienta

3. Prevod obchodného podielu a vymenovanie konateľa spoločnosti

 • podpis prevodovej a zmluvnej dokumentácie

4. Odovzdanie kompletnej korporátnej dokumentácie, vrátane účtovníctva spoločnosti

 • odovzdanie kompletnej dokumentácie spoločnosti
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenské oprávnenie
 • osvedčenie o registrácii k dani z príjmu
 • zakladateľská listina
 • kompletná účtovná dokumentácia so zaúčtovaním počiatočných účtovných operácií

5. Zápis prevodu a zmien v spoločnosti do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis prevodu a zmien
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie výpisu z obchodného registra

6. Odovzdanie výpisu z obchodného registra s novými údajmi klientovi

7. Oznámenie zmien živnostenskému úradu

8. Oznámenie zmien daňovému úradu

9. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po kúpe ready-made spoločnosti

 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením bankového účtu

Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate novým majiteľom spoločnosti a konateľom, čiže ju vlastníte a môžete za ňu okamžite konať. Následný zápis zmien do obchodného registra má iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

Časový rámec
Kúpa ready-made spoločnosti a podpis prevodovej dokumentácie trvá niekoľko desiatok minúť. Registrácia prevodu a ďalších zmien zvyčajne 5 až 7 pracovných dní.

Postup založenia novej spoločnosti:

1. Úvodná konzultácia (osobne, príp. telefonicky)

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálnej formy a štruktúry novej spoločnosti
 • poskytnutie služieb registračného sídla

2. Vypracovanie kompletnej zakladateľskej dokumentácie

 • zakladateľské dokumenty
 • vyhlásenia správcu vkladu
 • čestné vyhlásenia povinných osôb
 • podpisové vzory
 • plnomocenstvá na zastupovanie klienta pred registrovými úradmi
 • podpis zakladateľských dokumentov pre notárom

3. Vybavenie živnostenského oprávnenia

 • ohlásime predmetov činnosti spoločnosti
 • prebratie a správoplatnenie živnostenských oprávnení

4. Registrácia spoločnosť do Obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis do obchodného registra
 • prebratie a správoplatnenie výpisu z obchodného registra

5. Odovzdanie výpisu z obchodného registra a živnostenského oprávnenia klientovi

6. Registrácia spoločnosti na Daňovom úrade

 • vypracovanie dokumentácie k daňovej registrácii
 • zabezpečenie kompletnej registrácie novej spoločnosti na daň z príjmu PO
 • prevzatie osvedčenia o registrácii na daň z príjmu PO

Čo potrebujeme od Vás?

Pre hladký priebeh Vášho obchodného prípadu sme pripravili stručný zoznam najdôležitejších informácií, náležitostí a dokumentov, ktoré od Vás budeme potrebovať pri založení spoločnosti:

Obchodné meno:

 • pri výbere názvu spoločnosti je potrebné zvážiť, či rovnaký alebo podobný názov nepoužíva už iný subjekt.
 • doporučujeme Vám overiť si dostupnosť obchodného mena na stránke www.orsr.sk

Sídlo spoločnosti:

 • je nutné špecifikovať presnú adresu nového sídla spoločnosti v tvare ulica, popisné číslo/orientačné číslo, obec, PSČ. K sídlu je potrebné predložiť nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti k užívaniu nehnuteľnosti ako sídla pre obchodnú spoločnosť (všetky tieto dokumenty Vám pripravíme).
 • v rámci našich služieb ponúkame sídlo pre spoločnosti už na troch adresách v Bratislave. Komplexné služby zahŕňajú každodenné OSOBNÉ preberanie písomností, dennú notifikáciu o prijatej pošte, zaistenie kontaktu s verejnosťou a štátnymi orgánmi, krátkodobý prenájom zasadacích priestorov

Základné informácie o spoločníkovi / akcionárovi

 • fyzická osoba:  meno a priezvisko, rodné číslo príp. dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, percentuálny podiel na základnom imaní spoločnosti – ak bude mať spoločnosť s ručením obmedzeným len jediného spoločníka, tento nesmie byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.
 • právnická osoba: názov spoločnosti, právna forma, adresa sídla firmy, IČO, percentuálny podiel na základnom imaní, údaje o osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby, originál, prípadne overená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace, rozhodnutie valného zhromaždenia o založení spoločnosti v Slovenskej republike.

Základné informácie o štatutárnom orgáne (konateľoch / členoch predstavenstva (popr. členoch dozornej rady)):

 • meno a priezvisko, rodné číslo príp. dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, výpis z registra trestov (neplatí pre občanov SR).

Základné imanie:

 • minimálna výška základného imania pre s.r.o. je zákonom stanovená na 5 000 €, pri a.s. je to 25 000 €
 • v rámci úvodnej konzultácie Vám radi poradíme ako zvoliť vhodnú výšku základného imania a rozdelenie obchodných podielov medzi spoločníkov (resp. akcionárov)

Prísľub profesionálneho prístupu
Všetky náležitosti založenia Vašej novej spoločnosti a platby za naše služby s Vami radi detailne prejdeme osobne, alebo telefonicky. Spôsob a forma platby je s klientom prejednávaná individuálne, s cieľom zahrnúť fakturované služby do nákladov Vašej novej spoločnosti aj s DPH. Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na info@keybusiness.sk, alebo telefonicky na 0917 537 625.