Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Výluka zodpovednosti

Upozornenie:

Webové stránky www.keybusiness.sk neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované.

Autori stránok sa v maximálnej miere snažia o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, zároveň však nepreberajú akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Spoločnosť KEY Business s.r.o. neposkytuje právne služby.

V prípade, ak je v rámci našej činnosti potrebné pre našich klientov zabezpečenie právnych služieb, obraciame sa na osoby oprávnené poskytovať takéto služby (advokáti, notári).

KEY Business s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácii.


Podmienky používania stránok

Upozornenie týkajúce sa využívania obsahu stránok www.keybusiness.sk:

Prevádzkovateľ stránok nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame, nepriame či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním týchto web stránok, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok. Prevádzkovateľ týchto web stránok si vyhradzuje právo meniť ceny, rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb a informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmú byť bez predchádzajúcej písomnej dohody využívané užívateľom pre svoju činnosť. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu týchto stránok. Akýkoľvek materiál z týchto stránok nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný.

Používanie týchto stránok nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť formulár "Rýchla otázka", môže byť požiadaný o zadanie základných osobných informácií.

Prevádzkovateľ stránok rešpektuje práva každého na ochranu svojich osobných údajov. Podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch má každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva. Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľmi sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím. Osobné informácie nie sú poskytnuté tretím stranám. Užívateľ zadaní a odoslaním svojich údajov vyjadruje súhlas s uložením, spracovaním, využívaním a prenosom osobných údajov.

Prevádzkovateľ týchto stránok oceňuje vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam. Zároveň si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú mu v tejto súvislosti doručí ktokoľvek.

Používaním týchto stránok užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. Prevádzkovateľ týchto web stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať.

Tento dokument upravujúci podmienky používania týchto web stránok bol naposledy aktualizovaný 31.1.2011.